PRODUCTSSản phẩm

Gas burner
Họng đốt

RC  RADIANT CUP BURNER

RC  RADIANT CUP BURNER

Dạng đốt hỗn hợp từ gốc.
Dạng hoa tiêu.

Tải PDF