PRODUCTSSản phẩm

Gas burner
Họng đốt

ENX EcoNext Burner

ENX EcoNext Burner

Thu hồi nhiệt thải và khí thải bên trong lò bằng thiết bị trao đổi nhiệt có tính năng
cao tích hợp trong thân đầu đốt. Phát huy hiệu quả bảo toàn năng lượng bằng
việc đốt trước không khí.

Tải PDF

MJP Burner metallic

MJP Burner metallic

Dạng đốt hỗn hợp ngay mặt tiết diện.
Đánh lửa trực tiếp
Ống đốt bằng kim loại dạng thẳng.

Tải PDF

MJ METALIC JET BURNER

MJ METALIC JET BURNER

Là đầu đốt hỗn hợp tốc độ trung bình.
Ống đốt bằng kim loại có tiết diện đầu ra thu gọn

Tải PDF

HJP  HI-LOW JET BURNER

HJP  HI-LOW JET BURNER

Dạng đốt hỗn hợp ngay mặt tiết diện
Đánh lửa trực tiếp
Có dạng lửa dài, lửa ngắn, tốc độ cao.

Tải PDF

HJ HIGH JET BURNER

HJ HIGH JET BURNER

Là đầu đốt tốc độ cao dạng đốt hỗn hợp ngay mặt tiết diện.
Đánh lửa trực tiếp.

Tải PDF